Visselblåsning

Marstrands Havshotell ska vara fri från oegentligheter, korruption och andra allvarliga missförhållanden. För oss är det viktigt att sådant som kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi har därför en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla arbetsrelaterade missförhållanden.

 

VAD ÄR EN VISSELBLÅSNING?
En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om allvarliga missförhållanden i en verksamhet. Det kan handla om saker som är olagliga eller oetiska. Sedan den 17 december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag, Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

 

 

VEM KAN VISSELBLÅSA?
Utöver anställda på Marstrands Havshotell omfattas också andra av skyddet i visselblåsarlagen. Det kan vara arbetssökande, praktikanter, inhyrd personal, konsulter,  eller andra som fått ta del av information om Marstrands Havshotell i ett arbetsrelaterat sammanhang. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden inom företaget kan även rapportera. Att du har avslutat ditt arbetsrelaterade förhållande med oss, eller att det inte har påbörjats än, är inte ett hinder för att rapportera om ett missförhållande. Skyddet gäller även andra än den som rapporterar, exempelvis personer som stödjer den rapporterande och juridiska personer som den rapporterande arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

 

 

VAD KAN DU VISSELBLÅSA OM?
Det du rapporterar om ska vara en oegentlighet eller ett missförhållande på Marstrands Havshotell som du har fått ta del av i ett arbetsrelaterat sammanhang. Missförhållandet ska vara av allmänt intresse för att du ska skyddas av visselblåsarlagen. Dit räknas normalt inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden. Exempel på missförhållande av allmänintresse är skattebrott, korruption eller allmänt oetiskt agerande. Du ska även ha skälig anledning att tro att informationen är sann.

 

 

BEKRÄFTELSE OCH ÅTERKOPPLING
Alla rapporter som kommer in via visselblåsarfunktionen hanteras konfidentiellt av en ärendehanterare på Marstrands Havshotell.  Om du har anmält ett missförhållande får du inom sju dagar en bekräftelse på att anmälan har mottagits. Efter att du skickat in en rapport kommer du få ett unikt ärendenummer. Spara detta nummer säkert då du behöver det för att kunna komma åt rapporten för uppföljning och kommunikation med den som hanterar ditt ärende.  Inom tre månader får du återkoppling på de åtgärder som vidtagits med anledning av din anmälan. Om du har valt att vara anonym kommer du inte att få någon bekräftelse eller återkoppling.

 

 

REPRESSALIER
Marstrands Havshotell tolererar under inga omständigheter att en medarbetare som i enlighet med denna policy har slagit larm om missförhållanden utsätts för någon form av repressalier så som uppsägning, diskriminering eller trakasserier på grund av visselblåsningen.

 

 

SEKRETESS
De uppgifter du lämnar, däribland uppgifter om din identitet, omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att uppgifterna inte får lämnas ut och att enbart de personer som behöver uppgifterna för att utreda ärendet får ta del av dem.

 

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
När du rapporterat ett missförhållande behöver Marstrands Havshotell behandla personuppgifter om dig för att kunna ta emot din rapport, ha kontakt med dig under ärendets gång och kunna följa upp det som rapporterats till oss samt att lämna återkoppling om detta till dig. Dina uppgifter kommer att arkiveras och sparas i upp till två månader räknat från det att ärendet avslutats eller för en längre tid om det är nödvändigt.

 

 

VISSELBLÅSA EXTERNT
Vi uppmanar dig att alltid först rapportera om missförhållanden internt, men ifall svårigheter skulle föreligga eller att det anses olämpligt är det möjligt att bedriva en extern rapportering i stället. Regeringen har utsett statliga myndigheter för att genom externa rapporteringskanaler ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden. Man kan visselblåsa direkt till en extern rapporteringskanal utan att först slå larm till den interna rapporteringskanalen. Här finns en lista över samtliga myndigheter och vilket ansvar de har vid visselblåsning.

 

 

SÅ HÄR GÖR DU

Du rapporterar genom att fylla i ett digitalt formulär som du når via länken nedan. Efter att du skickat in en rapport kommer du få ett unikt ärendenummer. Spara detta nummer säkert, då du behöver det för att kunna komma åt rapporten för uppföljning och kommunikation med den som hanterar ditt ärende.

 

Din anmälan bör innehålla följande:

Ditt namn (frivilligt – det går att vara anonym)
Kontaktinformation (frivilligt)
Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
Var har det ägt rum?
När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande

Det går bra att bifoga filer, såsom bilder eller annan dokumentation.

 

 

Interna kontaktpersoner

Maria Doversten, Ekonomi/HRchef; maria.doversten@marstrands.se

Caroline Eliasson Bredelius, VD; caroline.eliasson@marstrands.se

Gör en visselblåsning